Although he was sick,

Because - Because of; Though/ Although - Despite/ In spite of

- Theo sau Because of, Despite, In spite of ko được là 1 mệnh đề, cơ mà là một danh tự, nhiều danh tự, danh động tự.

You watching: Although he was sick,

QUY TẮC CHUYỂN TỪ "BECAUSE" SANG "BECAUSE OF".Nhìn phía đằng sau Because (câu đề) Thấy gồm "there, khổng lồ be" thì vứt.TH1: Nếu thấy 2 nhà ngữ giống nhau thì quăng quật chủ ngữ ngay sát Because, động tự thêm "ing". Ví dụ: Because Nam is tall, he can reach the book on the shelf.=> Because of being tall, Nam can reach the book on the shelf.TH2: Nếu thấy chỉ từ lại danh tự thì chỉ Việc cất giữ danh từ cơ mà sử dụng. Ví dụ: Because there was a storm, ... => Because of the storm, ...- Sau lúc vứt "there", bỏ "to lớn be" (was) chỉ với lại danh từ => chỉ bài toán lấy nhưng dùng.TH3: Nếu thấy tất cả danh trường đoản cú cùng tính từ bỏ thì chuyển tính từ lên trước danh từ bỏ, sót lại quăng quật không còn. Ví dụ: Because the wind is strong, ... => Because of the strong wind, ...- Sau lúc vứt "khổng lồ be" (is) thấy bao gồm danh tự với tính từ bỏ bắt buộc ta chỉ việc đưa tính từ lên trước danh trường đoản cú.
TH4: Nếu thấy chỉ gồm bản thân tính tự => thay đổi nó thành danh tự Ví dụ: Because it is windy, ... => Because of the wind, ...TH5: Nếu thấy gồm cài đặt lẫn nhau => Dùng danh trường đoản cú dạng mua Ví dụ: Because I was sad, .... => Because of my sadness, ...Ví dụ: Because he acted badly, ... => Because of his bad action, ... (trạng tự biến thành tính từ)- Trong 2 ví dụ bên trên ta thấy gồm sự ssống hữu: I + said => my sadness; he + act => his action yêu cầu ta cần sử dụng sở hữu. Nếu gồm trạng trường đoản cú các em ghi nhớ chuyển nó thành tính trường đoản cú.Cách sau cùng những bạn có thể dụm các "the fact that" đặt vào trước mệnh đề nhằm biến mệnh đề đó thành một "danh từ" là có thể áp dụng cho bất kỳ ngôi trường hòa hợp như thế nào. Tuy nhiên biện pháp này nên làm dùng khi các bạn túng vượt, áp dụng quá trình trên mà lại không làm được.Ví dụ: Because he is tall, he can reach the book on the shelf. => Because of the fact that he is tall, ...

See more: Chạy Lại Phần Mềm Nokia Lumia 520, 3 Bước Chạy Lại Phần Mềm Điện Thoại Nokia Lumia

CÁCH CHUYỂN TỪ THOUGH/ ALTHOUGH SANG DESPITE/ IN SPITE OF:- Các các bạn làm cho tương tự như quá trình gửi trường đoản cú Because sang trọng Because of: Ví dụ:Although Nam is tall, he cannot reach the book on the shelf. => Despite/ In spite of being tall, Nam cannot reach the book on the shelf.

II. bài tập thay đổi Because - Because of & Though/ Although - Despite/ In spite of


Rewrite the following sentences as indicated1. Although I was late, I didn’t miss the busIn spite of _______________________________________2. Despite the rain, they went lớn the football matchAlthough ________________________________________3. Kate never learnt Spanish. She lived in Spain for yearsThough _________________________________________4. I got very wet in the rain. I had an umbrellaAlthough ________________________________________5. They have very little money. They are happy.In spite of ________________________________________6. David smokes. He seems to lớn be in good healthAlthough _________________________________________
1. In spite of being late, I didn’t miss the bus2. Although it rained, they went lớn the football match3. Though Kate lived in Spain for years, she never learnt Spanish4. Although I had an umbrella, I got very wet in the rain5. In spite of having very little money, they are happy6. Although Dave sầu smokes, he seems to be in good health
Viết lại câu thế nào cho nghĩa ko thay đổi1. Although Nam is not an intelligent student, he can learn very fast.=> Despite/ In spite of______________________________________.2. Because Hoa was rich, she could buy that house.=> Because of______________________________________.3. Because the rain was so heavy, I couldn"t go khổng lồ school.=> Because of______________________________________.4. His father asked him to go stay at home page because he was sichồng.=> Because of______________________________________.
5. Because there was an accident, I waslate.=> Because of______________________________________.6. She failed the University entrance exam because her grades were bad.=> Because of______________________________________________.7. Although he has a physical handicap, he has become a successful businessman.=> Despite__________________________________________________________.8. Because of the cheap price, my wife insists on buying theTivi.=> Because______________________________________.9. Although it was raining heavily, we still went toschool.=> Despite/ In spite of______________________________________.10. Because I studied hard, I passed the exam.=> Because of____________________________________________.11. They didn’t have much time, however they came khổng lồ visit us.=> Despite ______________________________________________12. He is too old, but he still does his gymnastics every morning.=> In spite ______________________________________________13. Trang Anh is the boss. She works as hard as her employees.=> Despite _____________________________________________14. He has health problems. He is always smiling.=> In spite _____________________________________________15. Kieu Anh got good marks. The exam was difficult.=> Despite ______________________________________________
1. Despite/ In spite of not being an intelligent student, he can learn very fast.2. Because of Hoa’s richness, she could buy that house.3. Because of the heavy rain, I couldn"t go to school.4. Because of his sickness his father asked him to lớn go stay at home.5. Because of an accident, I was late.6. She failed the University entrance exam because of her bad grades.7. Despite his physical handicap, he has become a successful businessman.8. Because the price is cheap, my wife insists on buying the Tivi.9. Despite/In spite of the heavy rain, we still went to lớn school.10. Because of studying hard, I passed the exam.11. Despite not having much time, they came khổng lồ visit us.12. In spite of his age, he still does his gymnastics every morning.13. Despite being the boss, she works as hard as her employees.14. In spite of having health problems, he is always smiling.15. Despite the difficult exam, Kieu Anh got good marks.
những bài tập thực hành thực tế biến hóa because / because of / although / in spite of / despite …1. Although she was ill, she went to school.- In spite of....................................................................................................................................2. He didn’t come because he was siông chồng.- He didn’t come because of.........................................................................................................3. She didn’t eat much though she was hungry.- Despite........................................................................................................................................4. The train was late because the fog was thichồng.- Because of..................................................................................................................................5. I accepted the job although the salary was low.- In spite of....................................................................................................................................6. The plane couldn’t take off because the weather was bad.- Because of..................................................................................................................................7. She stayed at trang chính because her mother was siông xã.- Because of..................................................................................................................................8. He didn’t leave sầu school even though his family was poor.- Despite........................................................................................................................................9. All the teachers love sầu hyên ổn because his conduct is good.- Because of..................................................................................................................................10. The flight was not delayed though it was foggy.- Despite........................................................................................................................................11. We couldn’t study because it was noisy.- Because of..................................................................................................................................12. Even though it was cold, I went swimming.- In spite of....................................................................................................................................13. These students didn’t arrive sầu late although there was the traffic jam.- Despite........................................................................................................................................
14. Mary can’t sleep because there was the noise.- Because of..................................................................................................................................15. She didn’t get ill though she worked very hard.- In spite of.............................................................................................................................
1 - In spite of her illness, she went to school.2 - He didn’t come because of his sickness.3 - Despite her hungriness/ hunger, she didn’t eat much.4 - Because of the thiông xã fog, the train was late5 - In spite of the low salary, I accepted the job.6 - Because of the bad weather, the plane couldn’t take off.7 - Because of her sick mother / her mother’s sickness, she stayed at home page.8 - Despite his poor family, he didn’t leave sầu school.9 - Because of his good conduct, all the teachers love him.10 - Despite the fog, the flight was not delayed.11 - Because of the noise, we couldn’t study.12 - In spite of the cold weather / the cold, I went swimming.13 - Despite the traffic jam, these students didn’t arrive sầu late14 - Because of the noise, Mary can’t sleep.15 - In spite of working very hard, she didn’t get ill
Viết lại câu hầu như câu tiếp sau đây thế nào cho nghĩa không đổi, sử dụng trường đoản cú trong ngoặc1. In spite of the high prices, my roommates go khổng lồ the movies every Saturday. (Although)___________________________________________________________2. Even though she had a poor memory, she told interesting stories to lớn the children. (Despite)___________________________________________________________3. In spite of their poverty, they are very generous. (Although)___________________________________________________________4. Though she has been absent frequently, he has managed to lớn pass the thử nghiệm. (In spite of)___________________________________________________________5. In spite of Lee’s Sadness at losing the condemo, she managed to lớn smile. (Although)___________________________________________________________
1. Although the prices are high, my roommates go to the movies every Saturday.2. Despite (having) a poor memory, she told interesting stories lớn the children.3. Although they are poor, they are very generous.4. In spite of her frequent absence, he has managed lớn pass the demo.5. Although Lee was sad at losing the conthử nghiệm, she managed to lớn smile.

See more: Hap Diem Là Gì V - Bị Hấp Diêm Là Gì V


Trong ngữ pháp giờ Anh, chuyên đề các Thì là ngữ pháp đặc biệt tốt nhất bởi vì nó xuyên suốt vào quy trình học tập của chúng ta với thưởng thức cần có sự ôn tập, thực hành các lần. các bài luyện tập chăm đề Các thì vào Tiếng Anh được daihoangde.vn tham khảo cùng đăng tải để giúp chúng ta bao gồm lại toàn bộ ngôn từ ngữ pháp trọng đặc điểm này.
Đề thi lựa chọn học sinh giỏi cung cấp thức giấc môn Tiếng Anh lớp 1hai năm học tập 2016 - 2017 tất cả tệp tin nghe và đáp án
*
Các chăm đề học tập xuất sắc Tiếng Anh Chuyên đề word form lớp 9 tất cả đáp án
*
Cách thực hiện In spite of, Despite Tổng đúng theo đề ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh tất cả lời giải Chuyên đề bài xích tập phạt hiện lỗi sai Tiếng Anh