A.D = {Việt Nam, Lào, Campuchia}B.D = {Việt Nam, Campuchia}C.D = {Việt Nam, Lào}D.Đáp án khác

Câu 2:Mã câu hỏi:118159

Các tháng nào sau đây thuộc tập hợp B gồm những tháng(dương lịch) chỉ có 30 ngày trong năm
Bạn đang xem: Câu hỏi trắc nghiệm toán 6 chương 1

A.tháng một, tháng ba, tháng năm, tháng bảy, tháng chín, tháng mười mộtB.tháng hai, tháng tư, tháng sáu, tháng tám, tháng mười, tháng mười haiC.tháng hai, tháng tư, tháng sáu, tháng tám,tháng chín,tháng mười mộtD.tháng tư,tháng sáu, tháng chín, tháng mười một

Câu 3:Mã câu hỏi:118160

Cho hai tập hợp:A= {a,o,p,l,q} và B= {a,b,e,r,q}.Hãy cho biết tập hợp nào gồm có các phần tử của A và các phần tử của B trùng nhau :


A.F = {a,q,o,p}B.D = {a,q}C.E = {a,b,q}D.C = { a,o,b,e,r }

Câu 4:Mã câu hỏi:118161

Cho các tập hợp: A = {2;4;6;10;12}, B = {0;2;4;6;10;12} .C là tập hợp các số tự nhiên thuộc B mà không thuộc A. Hãy tìm đáp án đúng trong các phương án sau


A.Phần tử {x} thuộc BB.Phần tử {b} thuộc hai tập A, BC.Có hai phần tử cùng thuộc tập A, BD.Không có phần tử nào thuộc cả A, B

Câu 6:Mã câu hỏi:118163

Cho tập hợp B= { a,o,p,i,k,l}.Tập hợp nào dưới đây bao gồm các số là phần tử của B


A.C={a,k,h}B.E={a,o,h}C.D={a,l,t}D.A={a,o,p}

Câu 7:Mã câu hỏi:118164

Một năm có tất cả 4 quý.Hay cho biết tháng nào thuộc quý thứ 3 trong năm


A.tháng bảy, tháng tám,tháng chínB.tháng mười, tháng mười một, tháng mười haiC.tháng tư, tháng năm, tháng sáuD.tháng một, tháng hai, tháng ba

Câu 8:Mã câu hỏi:118165

Cho bảng sau( Theo Niên giám 1999):

Tên nước

Diện tích ( nghìn km2)

Dân số ( nghìn người)

Bru-nây

6

300

Cam-pu-chia

181

11 900

In-đô-nê-xi-a

1 919

211 800

Lào

237

5 000

Ma-lai-xi-a

330

22 700

Mi-an-ma

677

48 100

Phi-líp-pin

300

74 700

Thái Lan

513

61 800

Việt Nam

331

76 300

Xin-ga-po

1

4 000


A.Việt Nam,thái lanB.In-đô-nê-xi-a,thái lanC.Cam-pu-chia,in-đô-nê-xi-aD.Phi-líp-pin,việt nam

Câu 9:Mã câu hỏi:118166

Cho tập hợp A gồm các số lớn hơn 5 và nhỏ hơn 11.Hãy cho biết phương án nào sau đây là đúng?


A.A gồm 6 phần tử.B.A gồm 3 phần tửC.A gồm 5 phần tử.D.A gồm 4 phần tử.

Câu 10:Mã câu hỏi:118167

Các tháng nào sau đây thuộc tập hợp C gồm các tháng (dương lịch) có dưới 30 ngày :


A.tháng hai,tháng mộtB.tháng haiC.tháng tư, tháng sáuD.tháng hai,tháng tư

Câu 11:Mã câu hỏi:118168

Tìm số tự nhiên n, biết\({n^2}.{n^3}.2.n = {2^8}:2\) Kết quả là:


A.n = 2B.n = 3C.n = 4D.n = 1

Câu 12:Mã câu hỏi:118169

So sánh:\(m = 1 + 2 + {2^2} + ... + {2^{2008}}\)và\(n = {2^{2009}} - 1\).Chọn câu trả lời đúng:


A.m > nB.m C.m = nD.Kết quả khác

Câu 13:Mã câu hỏi:118170

Viết gọn tích sau bằng lũy thừa: 6.6.6.6.6.6.


A.65B.66C.610D.Đáp án khác

Câu 14:Mã câu hỏi:118171

Viết gọn tích sau bằng lũy thừa: 5.5.5.5.5.5.5.5 Đáp án đúng là:


A.31.35B.31.310C.34.36D.33.37

Câu 17:Mã câu hỏi:118174

Tìm số tự nhiên n mà\({5^n} = 625\).Chọn đáp án đúng nhất:


A.47B.45​C.46​D.44​

Câu 19:Mã câu hỏi:118176

Tìm số tự nhiên x biết \((2x + {2^5}){.2004^5} = {2004^6}\). Chọn đáp án đúng nhất:


A.13+ 23là số chính phương.B.13+ 23+ 33là số chính phương.C.1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13không là số chính phương.D.1 + 2 + 3 + 4 + 5 không là số chính phương.

Câu 21:Mã câu hỏi:118178

Số tự nhiên x thỏa mãn: 5(x + 35)= 515 là:


A.Không chia hết cho 2B.Chia hết cho 2C.Chia cho 2 dư 1D.Cả ba đáp án A, B, C đều sai.

Câu 23:Mã câu hỏi:118180

Tổng 6842+ 2000 chia hết cho:


A.Không chia hết cho 2B.Chia hết cho 2C.Chia cho 2 dư 1D.Cả ba đáp án A, B, C đều sai.

Câu 24:Mã câu hỏi:118181

Tìm số tự nhiên x biết: 100.(x - 1) + 230 = 5130.Đáp án nào sau đây là đúng nhất:


A.40B.32C.50D.60

Câu 25:Mã câu hỏi:118182

Hai ô tô cùng khởi hành một lúc từ A và B cách nhau 520 km, đi ngược chiều nhau và gạp nhau sau 4 giờ. Tính vận tốc của mỗi ô tô nếu vận tốc của xe này hơn vận tốc của xe kia là 8km/h


A.60km/h; 68km/hB.61km/h; 69km/hC.70km/h; 78km/hD.70km/h; 88km/h

Câu 26:Mã câu hỏi:118183

Số các số có 3 chữ số có tận cùng là 9 và chia hết cho 9 là:


A.6B.5C.4D.0

Câu 28:Mã câu hỏi:118185

Tập hợp tất cả các số chẵn có bốn chữ số mà khi chia mỗi số đó cho 9 ta được thương là số có bốn chữ số. Gồm số phần tử là:


A.9000B.110C.112D.1000

Câu 29:Mã câu hỏi:118186

Trong khoảng từ 236 đến 452 có bao nhiêu số chia hết cho 9?


A.Một số chia hết cho 9 có chữ số tận cùng bằng 0 hoặc bằng 9B.Một số chia hết cho 3 thì chia hết cho 9C.Một số chia hết cho cả 3 và 9 thì chia hết cho 27D.Một số chia hết cho 9 thì chia hết cho 3

Câu 31:Mã câu hỏi:118188

Cho các số sau: 4556; 1257; 12654; 1566; 589; 4563.Các số chia hết cho 3 là:


A.1257; 12654; 1566; 589B.1257; 12654; 1566; 4563C.4556; 1257; 4563D.4556; 4563; 1566

Câu 32:Mã câu hỏi:118189

Một số lẻ có 3 chữ số, biết số đó chia 5 dư 2, nếu chuyển chữ số hàng đơn vị lên đầu ta được một số mới gấp 2 lần số ban đầu cộng thêm 21. Số đó là:


A.302B.132C.127D.357

Câu 33:Mã câu hỏi:118190

Quãng đường từ nhà Lan đến trường dài 2km. Trên đường đó cứ 5m ngừi ta lại trồng một cây. Biết rằng ở đầu đường và cuối đường đều có cây. Tổng số cây là:


A.401B.410C.500D.400

Câu 34:Mã câu hỏi:118191

Chọn câu trả lời đúng.Trong các số sau: 256; 4568; 789; 12364; 4568; 4563 các chữ số chia hết cho 2 là:


A.4563; 256; 789B.256; 4568; 789; 12364; 4568; 4563C.789; 12364; 256; 4568D.256; 4568; 12364; 4568

Câu 35:Mã câu hỏi:118192

Với bốn chữ số 0; 2; 3; 5 em lập được bao nhiêu số có 4 chữ số có mặt cả bốn chữ số đó mà chia hết cho cả 2 và 5?Lựa chọn phương án đúng:


A.5B.3C.2D.4

Câu 38:Mã câu hỏi:118195

Cho\(4 \le x\)và biểu thức sau : | 4x - 2 | + 6x | - 7 | + 5 | - 4x | + 2x | - 3 | = 49.Để biểu thức có nghĩa thì x cần đạt giá trị :


A.7B.6C.8D.9

Câu 39:Mã câu hỏi:118196

Số\(\overline {1235{\rm{a}}} \vdots 3\)thì a sẽ thuộc tập hợp nào sau đây?


A.\(a \in \left\{ {9;0;6} \right\}\)B.\(a \in \left\{ {8;5;6} \right\}\)C.\(a \in \left\{ {1;4;7} \right\}\)D.\(a \in \left\{ {5;0;6} \right\}\)

Câu 40:Mã câu hỏi:118197

Các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?


A.Một số chia hết cho 9 có chữ số tận cùng bằng 0 hoặc bằng 9B.Một số chia hết cho 3 thì chia hết cho 9C.Một số chia hết cho cả 3 và 9 thì chia hết cho 27D.Một số chia hết cho 9 thì chia hết cho 3

*Xem thêm: Điều Trị Bệnh Ung Thư Lưỡi: Phương Pháp Nào Hiệu Quả? ? 【Giải Đáp】Ung Thư Lưỡi Có Chữa Khỏi Được Không


Toán 6

Toán 6 Chân Trời Sáng Tạo