" class="title-header">Hệ điều hành và quản lý được khởi động: A. Vào khi các chương trình vận dụng được thực hiện. B. Sau khoản thời gian các chương trình áp dụng được thực hiện.


Bạn đang xem: Hệ điều hành được khởi động

*

45 điểm

Trần Tiến


Hệ điều hành quản lý được khởi động:A. Vào khi các chương trình ứng dụng được thực hiện.B. Sau khoản thời gian các chương trình vận dụng được thực hiện.C. Trước khi các chương trình áp dụng được thực hiện.D. Bất cứ lúc nào.
*Xem thêm: Bài 7: Câu Lệnh If Else Trong C Âu Lệnh If Trong C (Bài 4), Cấu Trúc Câu Lệnh If Else Trong C/C++

Đáp án : CGiải thích hợp :Hệ điều hành có một chức năng là tạo nên môi trường làm việc cho các chương trình khác. Cũng chính vì vậy nó được khởi đụng trước khi các chương trình ứng dụng được thực hiện.