Ioe: hấp dẫn

Luyện thi IOE giờ Anh lớp 3 vòng một mang đến vòng 35 góp những em học sinh ôn tập, củng nuốm, cũng như hệ thống lại kỹ năng và kiến thức sẵn sàng cho các vòng thi IOE lớp 3 Tiếng Anh đạt công dụng cao.

You watching: Ioe: hấp dẫn

Mời các em thuộc xem thêm nội dung cụ thể dưới đây:Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng một cho vòng 35Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 5 vòng 1 cho vòng 35

Bộ đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 3

Vòng 1:

Section 1: Cool Pair Matching_Match a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.
Section 2:1. Alice ....... A mèo.A. you B. he C. she D. has2. My ..... is Jenny.A. your B. name C. game D. name"s3. Bob:- Hello. My name is Bob. Mary:- ........, Bob.A. Nice khổng lồ meet you B. See you laterC. Goodbye D. Good night4. I ..... AndyA. are B. am C. is D. you5. St& ......, please.A. down B. up C. in D. on6. You ........ LongA. is B. be C. are D. am7. Goodbye ........A. Nice to meet you. B. See you laterC. Goodmorning D. Goodevening8. ...... khổng lồ ...... you, Nam.A. Nice – meet B. Fine – hiC. You – me D. He – she9. Sit ......., please.A. down B. up C. in D. on
10. ......... your name?A. What B. What"s C. How"s D. Why"sSection 3: Fill the blankFill in each blank with ONE word or ONE letter lớn make a complete sentence or a meaningful1. EI _ HT2. My name _ _ Peter3. TAB _ E4. SCHOOL - B _ G5. TH _ EE6. T _ ank you very much7. Hi, Alice. I _ _ Tommy8. TEACH _ R9. Hello, Mary. How _ _ _ you?10. Hi. How _ _ _ you?

Vòng 2:

Section 1: Find the honey- Answer the question.

See more: Vai Trò Của Microsoft Basic Display Adapter Là Gì, Có Gì Khác Card Rời

Section 2: The teacher is comingPut the words or letter in the right order khổng lồ make a complete sentence or a complete words
Section 3: Smart monkeyPlease help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 khổng lồ 10

Vòng 3:

Section 1: Cool Pair MatchingMatch a picture or a Vietnamese word with its English equivalence.

See more: Ban Tổ Chức Tỉnh Ủy Quảng Nam, Quảng Nam Có Tân Trưởng Ban Tổ Chức Tỉnh Ủy


Section 2: Fill the blankFill in each blank with ONE word or ONE letter lớn make a complete sentence or a meaningful1. Wh _ t is this?2. Lis _ en lớn me, please.3. Let"s sing a s _ ng.4. St _ nd up!5. See _ _ _ again 6.Bye. See you late _.7. Is this a penc _ l?8. This is _ doll.9. _ ice to lớn meet you.10. No, it is n _ t.Section 3: Safe Driving

Vòng 4:

Section 1: Defeath the Goal Keeper
Section 2: Find the honeySection 3: Smart monkeyPlease help the monkey hang the signs under the right boxes from 1 to lớn 10Tải file Doc hoặc PDF để xem thêm nội dung chi tiết Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 3
Chia sẻ bởi: Lịch thi IOE năm học tập 2021 - 2022 Lịch thi những vòng chính thức IOE năm 2021 - 2022 Tổng vừa lòng các bài xích tập về giới trường đoản cú thi IOE Tài liệu luyện thi Olympic Tiếng Anh Luyện thi IOE giờ Anh lớp 5 vòng một cho vòng 35 Luyện thi Olympic Tiếng Anh lớp 5 Luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 4 vòng một mang lại vòng 35 Luyện thi Olympic Tiếng Anh lớp 4 200 câu Tiếng Anh luyện thi IOE lớp 3 cấp thị trấn Đề thi IOE Tiếng Anh lớp 3 bên trên mạng Kết quả cuộc thi Olympic Tiếng Anh (IOE) toàn quốc năm học tập năm 2016 - 2017 Kết trái kỳ thi IOE cấp cho Việt Nam 2017 bài tập viết lại câu luyện thi IOE Tiếng Anh lớp 5 Luyện thi IOE lớp 5 cung cấp nước nhà Từ vựng ôn thi IOE lớp 3, 4 với 5 Luyện thi IOE lớp 3, 4, 5 200 câu Tiếng Anh luyện thi IOE lớp 5 cấp huyện Tài liệu ôn thi học viên xuất sắc Tiếng Anh lớp 5
Học tập
*
Thi IOE
Lịch thi IOE năm học tập 2021 - 2022 4.202 Lịch thi những vòng phê chuẩn IOE năm 2021 - 2022
Kết trái thi IOE cung cấp Quốc gia năm học 20trăng tròn - 2021 547 Cuộc thi tiếng Anh qua mạng Internet
Tổng vừa lòng các bài bác tập về giới từ bỏ thi IOE 1.104 Tài liệu luyện thi Olympic Tiếng Anh
Hệ thống những thuật ngữ tân oán học bằng giờ Anh 1.988 126 Thuật ngữ Tân oán học tập giờ Anh cơ bản với nâng cao