Từ vựng giờ đồng hồ Anh về chủ đề dạy dỗ để giúp các bạn nói về lịch học của chính bản thân mình, trường bản thân đã học, môn học mình đang theo, điểm thi thời điểm cuối kỳ là từng nào.

Bạn đang xem: Từ vựng tiếng anh chủ đề giáo dục


*

6.academic transcript /ˌækəˈdemɪk ˈtrænskrɪpt /, grading schedule /ˈɡreɪdɪŋ ˈskedʒuːl /, results certificate /rɪˈzʌlt sərˈtɪfɪkət /: bảng điểm
7.certificate /sərˈtɪfɪkət /, completion certificate /kəmˈpliːʃn sərˈtɪfɪkət / , graduation certificate/ˌɡrædʒuˈeɪʃn sərˈtɪfɪkət /: bằng, chứng chỉ
9. credit mania /ˈkredɪt ˈmeɪniə /, credit-driven practice /ˈkredɪt ˈdrɪvn ˈpræktɪs /: bệnh dịch thành tích
48. course book /kɔːrs bʊk/, textbook /ˈtekstbʊk/, teaching materials /ˈtiːtʃɪŋ məˈtɪriəlz/: giáo trình
51. visiting lecturer /ˈvɪzɪtɪŋ ˈlektʃərər / visiting teacher /ˈvɪzɪtɪŋ ˈtiːtʃər/: gia sư thỉnh giảng
56. president /ˈprezɪdənt/, rector /ˈrektər/; principal /ˈprɪnsəpl /, school head /skuːl hed /, headmaster /ˌhedˈmæstər /or headmistress /ˌhedˈmɪstrəs/: hiệu trưởng
57. school records /skuːl ˈrekərd/, academic records /ˌækəˈdemɪk ˈrekərd/; school record book /skuːl ˈrekərd bʊk/: học tập bạ
61. teacher training workshop /ˈtiːtʃər ˈtreɪnɪŋ ˈwɜːrkʃɑːp / , conference /ˈkɑːnfərəns/ : hội thảo chiến lược giáo viên
67. hall of residence /hɔːl əv ˈrezɪdəns / (Br) / dormitory /ˈdɔːrmətɔːri/ (dorm /dɔːrm/, Am): cam kết túc xá
84. learner-centered /ˈlɜːrnər ˈsentərd/, learner-centeredness /ˈlɜːrnər sentərdnəs/: cách thức rước bạn học làm trung tâm
88. prepare for a class/lesson /prɪˈper fər ə klæs /ˈlesn /, lesson preparation / ˈlesn ˌprepəˈreɪʃn/: biên soạn bài (câu hỏi làm cho của giáo viên)
97. university/college entrance exam /ˌjuːnɪˈvɜːrsəti /ˈkɑːlɪdʒ ˈentrəns ɪɡˈzæm /: thi tuyển chọn sinh đại học, cao đẳng
108. primary /ˈpraɪmeri /, elementary /ˌelɪˈmentri /(school /skuːl /); primary education /ˈpraɪmeri ˌedʒuˈkeɪʃn/: đái học
109. lower secondary school /ˈloʊər ˈsekənderi skuːl /, middle school /ˈmɪdl skuːl /, junior high school /ˈdʒuːniər haɪ skuːl /: trung học cơ sở
110. upper-secondary school /ˈʌpər ˈsekənderi skuːl/, high school /haɪ skuːl/, secondary education /ˈsekənderi ˌedʒuˈkeɪʃn/: trung học phổ thông
*

▪ Giảng dạy dỗ theo giáo trình tất cả sẵn.

▪ Làm bài toán tận nhà, không yêu cầu chuyển vận.

▪ Thời gian huấn luyện và đào tạo linch hoạt.

▪ Chỉ cần phải có máy tính liên kết Internet ổn định, tai nghe, microphone bảo đảm an toàn cho Việc dạy học tập online.

▪ Yêu cầu bệnh chỉ:

TOEIC ≥ 850 hoặc IELTS ≥ 7.0.


*

▪ Học thẳng 1 thầy 1 trò trong cả cả buổi học.

▪ Giao tiếp liên tục, sửa lỗi kịp thời, bù đắp lỗ hổng ngay mau chóng.

▪ Lộ trình được thiết kế theo phong cách riêng mang lại từng học viên không giống nhau.

▪ Dựa bên trên mục tiêu, đặc điểm từng ngành vấn đề của học tập viên.

▪ Học phần nhiều thời gian đều vị trí, thời hạn biến hóa năng động.


*

▪ Được học tại môi trường thiên nhiên chuyên nghiệp hóa 7 năm kinh nghiệm huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh.

▪ Cam kết đầu ra output bởi văn uống bản.

▪ Học lại MIỄN PHÍ cho đến khi ngừng cổng output.

▪ khuyến mãi ngay MIỄN PHÍ giáo trình chuẩn chỉnh nước ngoài với tư liệu trong quá trình học tập.

▪ Đội ngũ giảng viên khủng, trên 900 Toeic.

Xem thêm: Phần Mềm Đo Nhiệt Độ Cơ Thể Bằng Iphone, Nhiệt Kế App 4+


*

A/an/the là phần lớn trường đoản cú hết sức rất gần gũi vào giờ đồng hồ anh, bọn chúng được call là mạo tự. Có 2 loại mạo từ: mạo trường đoản cú ko xác minh và mạo trường đoản cú xác minh.
1.Cấu trúc: Make + somebody + vì chưng sth (Sai khiến ai đó làm cho gì)Ví dụ:The robber makes everyone lie down - Tên chiếm bắt những fan ở xuống

*

daihoangde.vn Learning System - Hệ thống học giờ đồng hồ Anh tiếp xúc trọn vẹn cho những người new bước đầu.